Mục đích của Hội thi là nhằm giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của nhân dân Việt Nam. Qua đó, tăng cường sự giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các lưu học sinh nước ngoài và sinh viên trong khu Nội trú nói riêng và sinh viên học tập tại trường.